Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wójt Gminy Czermin mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – zwraca się z prośbą do uprawnionych organów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Czermin o wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn:
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2016 roku”

Wójt Gminy Czermin mając na względzie postanowienia art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – zwraca się z prośbą do uprawnionych organów organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w/w ustawy, prowadzących działalność na terenie Gminy Czermin o wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn:
„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Czermin w okresie wakacji letnich w 2016 roku”
Ogólne zasady udziału w pracach komisji konkursowej:
•    udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu członkom komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
•    W pracach komisji konkursowej mogą brać udział osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 – reprezentują organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie Gminy Czermin, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje i podmioty biorące udział w konkursie,
–   mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
–   przyjmują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
Do zadań komisji należy dokonanie formalnej i merytorycznej oceny złożonych ofert.
Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji. Komisja konkursowa powołana zostanie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Czermin. Osoby powołane w skład komisji zostaną o tym imiennie poinformowane.
Zgłoszenie do pracy w komisji konkursowej powinno być podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej z ramienia, której występuje kandydat.
Zgłoszenia prosimy składać do dnia 7 czerwca  2016 roku na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Czerminie.

Formularz zgłoszenia kandydata