W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czermin w 2019 roku” prosi się organizacje pozarządowe, które nie biorą udziału w konkursie, o zgłaszanie propozycji osób do udziału w pracach komisji konkursowej, której celem będzie opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert. Osoby należy zgłaszać do 27 marca 2019 r. na formularzu, który można pobrać poniżej. Wypełnione formularze proszę składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy .