Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Wsi Grab „Razem” zakończyło realizację projektu pn.: „Budowa wiat w miejscowości Grab”  .W wyniku realizacji projektu wybudowano dwie wiaty wraz z utwardzeniem terenu pod wiatami. Projekt zrealizowano ze środków PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 25 130,00 zł.