Zarządzenie Nr 50/2023 Wójta Gminy Czermin z dnia 20.06.2023r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czermin w 2023 roku

Na podst. art. 15 ust. 2h i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. 2022 r. poz. 1327 ze zm.), w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559 ) zarządzam, co następuje:

1.W wyniku otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie  organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Czermin w 2023 roku wybrano w konkursie i przyznano dotacje następującym organizacjom

 

Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania publicznego Przyznane środki finansowe
1 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach „Półkolonie lasem i wodą szumiące” 4 600,00
2 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci im. Jana Pawła II w Czerminie „Wakacyjne wycieczki 2023” 7 000,00
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Czerminie „Wakacje 21023 z OSP Czermin” 3 555,00
4 Ochotnicza Straż Pożarna w Strzydzewie „Aktywne wakacje 2023” 4 900,00
5 Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin „Animacje na wakacje” 5 200,00

 

2. Uruchomienie środków na realizację ww. zadań nastąpi po podpisaniu umów z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w §1.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu organizacyjno – prawnego oraz Skarbnikowi.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Czermin                          `              `
/-/ Sławomir Spychaj