Nowy-0

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dwór w Skrzypni

 

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Czermin działając na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czermin, przeznaczonych do sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca zabytkowy dawny zespół dworsko-parkowo-folwarczny, zlokalizowany na działce nr 276/3 o pow. 1,34 ha (KW KZ1P/00023665/9) i działce nr 276/4 o pow. 2,48 ha (KW KZ1P/00023665/9) w miejscowości Skrzypnia.

Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. 62 7416 031 wew. 40 w godz. 800 – 1500.

 Wójt gminy Czermin

/-/ Sławomir Spychaj

 

Nowy-1

Nowy-2