W dniach od 02.11.2022r. do 18.11.2022r. Gmina przekazywała dodatkowe akcesoria komputerowe zakupione z oszczędności poprzetargowych w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbywało się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021r.

Dodatkowe akcesoria otrzymało 42 dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.