INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Czermin
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

 Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 09 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1775 ze zm.) – zwany dalej NSP 2021. Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany   w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., (możliwość wydłużenia terminu do 30 września 2021r.) według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00

Termin składania zgłoszeń przez kandydatów na rachmistrzów: od dnia 01 lutego 2021 r. do dnia 09 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat;
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać:

 1. Zgłoszenie zawierające (zał. nr 1):
 2. imię ( imiona) i nazwisko,
 3. data urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail.
 7. Oświadczenie zawierające informacje o (zał. Nr 2):
 8. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 9. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
 10. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
 11. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego,
 12. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 13. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych – RODO

            (zał. Nr 3)

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Czermin Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzonym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia  i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu  (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
 8. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych ozdób,
 9. format pliku – JPG,
 10. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23×30 mm, co odpowiada:

– przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272×354 pixeli,
– przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543×709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej     z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Składanie ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Czermin  lub za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. Oferty można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na skrzynkę e-mail urzędu: ugczermin@czermin.wlkp.pl lub platformy e-PUAP.

O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę e-PUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę     e-PUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 5. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czermin, 63-304 Czermin 47, bądź pod numerem telefonu 62416031

Gminny Komisarz Spisowy

/-/ Sławomir Spychaj
Wójt Gminy Czermin

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 doc RODO 16 KB
2 doc Zał. nr 1 - zgłoszenie 12 KB
3 doc Zał. nr 2 - oświadczenie 13 KB
4 doc Zał. nr 3 - oświadczenie RODO 12 KB