I N F O R M A C J A

Wójt Gminy Czermin informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym również ogrodniczych, spowodowanych przez deszcz nawalny, grad albo szkód w budynkach lub budowlach służących do produkcji rolnej spowodowanych przez silne wiatry, podczas burz w dniu 10 i 11 sierpnia 2017 r., zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o oszacowanie szkód, nie później niż do końca września.

Wójt Gminy Czermin informuje, że w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych, w tym również ogrodniczych, spowodowanych przez deszcz nawalny, grad albo szkód w budynkach lub budowlach służących do produkcji rolnej spowodowanych przez silne wiatry, podczas burz w dniu 10 i 11 sierpnia 2017 r., zainteresowani rolnicy powinni niezwłocznie złożyć wnioski o oszacowanie szkód, nie później niż do końca września.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy, pokój nr 3. Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3 referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska lub pobrać ze strony internetowej www.czermin.wlkp.pl. Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie uruchomiona.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerminie, tel. 62/ 74 16 031 wew. 33.

Pobierz wniosek