Statystyki w Gminie Czermin

Liczba złożonych wniosków: 153.

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 85.

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 704 794,82  zł.

Stan na dzień 30.09.2023 r.