REALIZACJA ZADANIA ZWIĄZANEGO Z PRZEBUDOWĄ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W 2022 ROKU

Gmina Czermin w roku 2022 zrealizowała zadanie związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach 2 umów o dofinansowanie zadań ze środków Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie umowy nr 109/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 roku w kwocie 137 250,00 zł zrealizowano projekty w miejscowości Broniszewice, Czermin, Grab i Skrzypnia oraz na podstawie umowy  nr 470/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku w kwocie 79 000,00 zł zrealizowano zadania w miejscowości Czermin, Grab i Psienie-Ostrów.

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 13 września 2022 roku Gmina Czermin podpisała z Przedsiębiorstwem Budowlano – Handlowym Marzyński Sp. z o.o. Sp.K z siedzibą w Jarocinie ul. Przemysłowa 2, 63-200 Jarocin umowę o roboty budowlane. Termin zakończenia robót wyznaczono do dnia 15 października 2022 roku. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w miejscowościach Grab i Czermin”, które objęło swym zakresem:

  1. Przebudowę drogi gminnej działka nr 513/2, arkusz mapy 2, obręb geodezyjny Grab. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 480,00mb i szerokości 4,10m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego oraz poszerzeniach podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz kruszywa łamanego gr. 25cm. Roboty zakończono 13 października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 336 434,80 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 54 000,00 zł.
  2. Przebudowę drogi gminnej działka nr 1/2, arkusz mapy 5, obręb geodezyjny Czermin. Zakres robót obejmował: przebudowę drogi na odcinku o długości ok. 166,00mb, szerokości 4,10m z masy bitumicznej o gr. do 8 cm na wyrównanej podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wykonaniu niezbędnych poszerzeń podbudowy z kruszywa gr. 20 cm. Roboty zakończono 13 października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 108 659,41 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 16 875,00 zł.

 

W ramach w/w umów o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Czermin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B, 63-304 Czermin przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w technologii z kruszywa granitowego łamanego w następujących miejscowościach:

  1. Broniszewice – działka nr 11, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Broniszewice, zakres prac obejmował przebudowę ok. 330 mb o szerokości 4,10 m. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości drogi, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego granitowego gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem. Roboty zakończono 24 października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 72 619,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 37 125,00 zł.
  2. Skrzypnia – działka nr 275, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Skrzypnia, zakres wykonanych robót obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Skrzypnia o długości ok. 260 mb i szerokości od 4,10 do 5,10m. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem na całej szerokości drogi i wyrównaniem poboczy. Roboty zakończono 18października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 52 265,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 29 250,00 zł.
  3. Czermin – działka nr 54, arkusz mapy 32, obręb geodezyjny Czermin, zakres wykonanych robót obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czermin o długości ok. 90 mb i szerokości 4,00m. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego gr. 10 cm
    z mechanicznym zagęszczeniem na całej szerokości drogi. Roboty zakończono 25października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 18 968,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 10 125,00 zł.
  4. Grab – działka nr 247/2, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Grab, zakres wykonanych robót obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grab o długości ok. 300mb i szerokości 4,00m. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem na całej szerokości drogi. Roboty zakończono 25października 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 54 198,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 30 000,00 zł.
  5. Psienie-Ostrów – działka nr 20, arkusz mapy 14, obręb geodezyjny Czermin, zakres wykonanych robót obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Psienie-Ostrów o długości ok. 400 mb i szerokości 4,05m. Prace polegały na mechanicznym wykonaniu koryta, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonaniu nawierzchni z kruszywa granitowego gr. 10 cm z mechanicznym zagęszczeniem na całej szerokości drogi. Roboty zakończono 14 listopada 2022 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 71 831,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 38 875,00 zł.