REALIZACJA ZADANIA ZWIĄZANEGO Z BUDOWĄ (PRZEBUDOWĄ) DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W 2023 ROKU

Gmina Czermin w roku 2023 zrealizowała zadanie związane z budową (przebudową) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach 2 umów o dofinansowanie zadań ze środków Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie umowy nr 100/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku w kwocie 147.000,00 zł zrealizowano projekty w miejscowości Grab i Pieruchy oraz na podstawie umowy nr 404/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku w kwocie 173.750,00 zł zrealizowano zadania w miejscowości Broniszewice i Żegocin.
W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 5 października 2023 roku Gmina Czermin podpisała z Firmą Budowlano-Usługową „EKO-BUD” s.c., Elżbieta, Jacek Majdeccy, Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry umowę o roboty budowlane. Termin zakończenia robót wyznaczono do dnia 20 października 2023 roku. Przedmiotem zamówienia było wykonanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Czermin w miejscowościach Grab i Pieruchy” w ramach umowy nr 100/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 roku, które objęło swym zakresem:

1.  Przebudowę drogi gminnej działka nr 247/2, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Grab z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnię bitumiczną (AC11S), długość 321,9 m, w tym; o długości 310,0 m, szerokość 4,0 m oraz o długości 11,9 m szerokość od 3,50 do 4,00 m. Rodzaj prac polegał na profilowaniu i mechanicznemu zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonaniu wyrównania nawierzchni z kruszywa naturalnego granitowego łamanego gr. do 10 cm i wykonaniu nawierzchni ścieralnej z masy AC11S gr. 4 cm. Ponadto wykonano pobocza z kruszywa zagęszczonego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Roboty zakończono 20 października 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 145.913,28 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 88.200,00 zł, zaś wkład własny Gminy Czermin 57.713,28 zł.

2. Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 234, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Pieruchy z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnię bitumiczną (AC11S), długość 209,8 m, szerokość 4,0 m. Rodzaj prac polegał na profilowaniu i mechanicznemu zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonaniu wyrównania nawierzchni z kruszywa naturalnego granitowego łamanego gr. do 10 cm i wykonaniu nawierzchni ścieralnej z masy AC11S gr. 4 cm oraz wykonano pobocza z kruszywa zagęszczonego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Roboty zakończono w dniu 20 października 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 99.562,69 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 58.800,00 zł. Wkład własny Gminy Czermin 40.762,69 zł.

Ponadto w ramach umowy nr 404/2023 z dnia 28 lipca 2023 roku o dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego, Wójt Gminy Czermin zlecił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czerminie, Czermin 1B, 63-304 Czermin przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Broniszewie i Żegocin, które objęło swym zakresem:

1.  Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 329, arkusz mapy 3, obręb geodezyjny Broniszewice z dotychczasowej drogi gruntowej na nawierzchnię z kruszywa kamiennego, długość 178,0 m, szerokość 4,20 m. Rodzaj prac polegał na wykonaniu koryta na całej szerokości i długości drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie gr. 15 cm, profilowaniu i mechanicznemu zagęszczeniu nawierzchni z kruszywa łamanego, obustronnym wykonaniu wyrównania poboczy gruntowych. Roboty zakończono 02 listopada 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 63.123,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 45.000,00 zł. Wkład własny Gminy Czermin 18.123,00 zł.

2. Przebudowę drogi wewnętrznej działka nr 71/16, arkusz mapy 1, obręb geodezyjny Żegocin z dotychczasowej drogi o nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnię bitumiczną (AC11S), długość 63,0 m, szerokość od 4,0 m do 6,0 m. Rodzaj prac polegał na wykonaniu koryta na całej szerokości i długości drogi, wykonaniu odcinka kanalizacji deszczowej z rur PVC DN 250 L=35,20m, jednostronnemu wykonaniu krawężnika betonowego najazdowego na ławie betonowej z oporem, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie, profilowaniu i mechanicznemu zagęszczeniu nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z masy AC11S gr. 5cm, wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie o szerokości 0,50 m. Roboty zakończono 02 listopada 2023 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 160.313,00 zł brutto. Wartość dofinansowania wynosi 128.750,00 zł. Wkład własny Gminy Czermin 31.563,00 zł.