PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI PIERUSZYCE

CENA WYWOŁAWCZA do przetargu wynosi: 28 000,00 zł
/
słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100/
WADIUM:  2 800,00  zł. /słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100/

Przetarg odbędzie się w dniu 11.10.2018r. tj. czwartek  o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 2 800,00  zł. /słownie: dwa tysiące osiemset złotych  00/100/  należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 05.10.2018 r.  na konto Urzędu Gminy Czermin: Bank Spółdzielczy Pleszew O/Czermin  nr 64 8407 0003 0200 0101 2000 0003 z dopiskiem „wadium – lokal nr 5  w  m. Pieruszyce 43”.

Ogłoszenie o przetargu i szczegółowe warunki przetargu zamieszczono na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl, czermin-wlkp.bip.gov.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czermin oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pieruszyce.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj