W miesiącu wrześniu 2020r. zostały zakończone prace przy realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Broniszewice” – przy szkole.

W ramach zadania wykonano niżej wymienione prace:

 • roboty pomiarowe i przygotowawcze,
 • roboty rozbiórkowe,
 • roboty ziemne,
 • jezdnia,
 • chodniki,
 • pobocza,
 • oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,
 • odwodnienie,
 • linia kablowa oświetlenia drogi dojazdowej,
 • montaż słupów i opraw drogi dojazdowej,
 • montaż szafki rozdzielczej, szafki sterowania oświetlenia oraz uziemień.

 

Zadanie realizowane przez Gminę Czermin współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej, operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa na realizację operacji została zawarta w dniu 01.10.2019r.

Całkowita wartość operacji wynosi 314 634,41 zł. z czego 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji stanowi dofinansowanie ze środków EFRROW.