pi00


„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Pieruchy” dz. nr 243


„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Pieruchy” zrealizowana w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Czermin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 107/2014 z dnia 3 marca 2014r. oraz umowy nr 285/2014 z dnia 30 września 2014r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Miejsce realizacji zadania: miejscowość Pieruchy,  działka nr 243 ark. m. 1, obręb geodezyjny Pieruchy. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o  długości 1,046  km i szerokości 4,00m. Wartość wykonanych  i odebranych robót wyniosła  290 717,78zł.  Wartość dofinansowania w ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wyniosła 80 000,00zł. Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Czermin przeznaczone na realizacje tego zadania wyniosły 217 913,01zł.

Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. 

pi01

pi02

pi03

pi04

pi06

pi05