pie00

 

„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Pieruchy” dz. nr 239„Przebudowa drogi  gminnej w miejscowości Pieruchy” zrealizowana w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Czermin a Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 107/2014 z dnia 3 marca 2014r. oraz umowy nr 285/2014 z dnia 30 września 2014r. na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Miejsce realizacji zadania: miejscowość Pieruchy,  działka nr 239 ark. m. 1, obręb geodezyjny Pieruchy. Zakres zadania obejmował przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku o  długości 0,84  km i szerokości 4,00m. Wartość wykonanych i odebranych robót wyniosła  279 399,99zł.  Wartość dofinansowania w ramach zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wyniosła 74 375,00zł.  Środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Czermin przeznaczone na realizacje tego zadania wyniosły 199 397,76zł. Na realizację tego zadania sołectwo Pieruchy przeznaczyło również środki funduszu sołeckiego na rok 2014 w kwocie 13 462,00zł.

Wykonawcą robót: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. 

pie01

pie02

pie03

pie04

pie05

pie06

pie07