Czermin, dnia 25.11.2015 r.


Protokół z konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

1. Przedmiot konsultacji

Na podstawie uchwały nr XI/51/15 z dnia 27.10.2015 r. poddano konsultacjom projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Czermin.

3. Termin konsultacji

Konsultacje trwały od dnia 18.11.2015 r. do 24.11.2015 r.

4. Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Czermin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.

 5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – pracownik referatu organizacyjno – prawnego Urzędu Gminy w Czerminie Sabina Kucyj – Hadryś.

6. Opinie i uwagi można było składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Czerminie, przekazać drogą pocztową na adres Urzędu lub w formie elektronicznej na adres: promocja@czermin.wlkp.pl„>promocja@czermin.wlkp.pl , na „Formularzu konsultacji”.

 7. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła:                                                       Protokół zatwierdził:
Sabina Kucyj-Hadryś                                                        Wójt Gminy Czermin
                                                                                     /-/ Sławomir Spychaj