Czermin, dnia 15.11.2016 r.

Protokół z konsultacji projektu
 Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

1. Przedmiot konsultacji
Na podstawie uchwały nr XI/51/15 z dnia 27.10.2015 r. poddano konsultacjom projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  i innymi podmiotami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

2.    Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Czermin.

3.    Termin konsultacji
Konsultacje trwały od dnia 07.11.2016 r. do 14.11.2016 r.

4. Forma konsultacji
konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Czermin, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.

5.    Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji – pracownik referatu organizacyjno – prawnego Urzędu Gminy w Czerminie Sabina Kucyj – Hadryś.

6.    Opinie i uwagi można było składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy  w Czerminie, przekazać drogą pocztową na adres Urzędu lub w formie elektronicznej na adres: promocja@czermin.wlkp.pl , na „Formularzu konsultacji”.

7.    W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosków do przedstawionego projektu Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 r.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządziła:                                                     Protokół zatwierdził:

Sabina Kucyj – Hadryś                                                               Wójt
                                                                                  /-/ Sławomir Spychaj