W dniu 01 lipca 2020 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Czerminie została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Czermin na realizację projektu pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czermin – etap IV, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Broniszewice oraz budowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Żegocin”. W ramach zadania powstanie 91 przydomowych oczyszczalni ścieków, zostanie przebudowana sieć wodociągowa w miejscowości Broniszewice na odcinku 0,218km oraz powstanie nowa studnia głębinowa w Żegocinie. Koszty kwalifikowane projektu wynoszą 2 130 000,00 z czego dofinansowanie to kwota 1 300 000,00 zł.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa”.

fot. redakcja „Życia Pleszewa”.