Obwieszczenia Wójta Gminy Gizałki nr RNPP.6220.4.2016 z dnia 26.03.2018r.:

– o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa małej elektrowni wodnej „MEW – Ruda Wieczyńska” w km 20+340 rzeki Prosny, gm. Gizałki, gm. Czermin, pow. pleszewski,
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,
– o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji dla ww. przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie o opinię dla ww. przedsięwzięcia.

Do pobrania