INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

na kadencję 2024-2027

Informuję, że na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.217 ze zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Kaliszu wystąpił do Rady Gminy Czermin o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 1 ławnika na kadencję 2024-2027 do Sądu Rejonowego w Pleszewie.

Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023r., poz. 217 z późn. zm.).

Zgłoszenie Kandydata na ławnika proszę składać do Rady Gminy Czermin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 listopada 2023r. – Biuro Podawcze Urzędu Gminy Czermin.

PROCEDURA WYBORU ŁAWNIKÓW

Procedurę wyboru ławników reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzekania można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni,
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa,
  z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr 121, poz. 693 z ze  zm.) Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

WZORY DOKUMENTÓW

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Oświadczenia składane przez kandydata.
 • oświadczenie składane przez kandydata – władza rodzicielska,
 • oświadczenie składane przez kandydata – oświadczenie kandydata na ławnika – przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. Lista osób popierających kandydata na ławnika.
 2. Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 3. Wzór wniosku o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać: 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czermin w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 05 listopada 2023r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Załączniki

 • Załącznik Nr 1 – Karta zgłoszenie kandydata na ławnika,
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie kandydata na ławnika – władza rodzicielska,
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie kandydata na ławnika – przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • Załącznik Nr 4 – Lista osób popierających kandydata na ławnika,
 • Załącznik Nr 5 – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK,
 • Załącznik Nr 6 – Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Załącznik Nr 7 – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych,

 

Wójt

/-/ mgr Sławomir Spychaj

 

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf ZałącznikNr1 238 KB
2 pdf Załacznik Nr 2 86 KB
3 pdf Załacznik Nr 3 82 KB
4 pdf Załącznik Nr 4 160 KB
5 doc Załącznik Nr 5 34 KB
6 doc Załącznik Nr 6 27 KB
7 pdf Załącznik Nr 7 39 KB