Wójt Gminy Czermin ogłasza konsultacje społeczne opracowania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czermin”

Z treścią tego dokumentów mieszkańcy Gminy Czermin mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czerminie, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Urzędu www.czermin.wlkp.pl. Dokumenty dotyczące PGN, w tym m.in. formularz konsultacyjny, który można wypełnić umieszczając w nim swoje uwagi, umieszczamy, poniżej jako załączniki.

Z treścią tego dokumentów mieszkańcy Gminy Czermin mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Czerminie, w godzinach pracy urzędu lub na stronie internetowej Urzędu www.czermin.wlkp.pl. Dokumenty dotyczące PGN, w tym m.in. formularz konsultacyjny, który można wypełnić umieszczając w nim swoje uwagi, umieszczamy, poniżej jako załączniki. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji” w dniach od 24.07.2017 r. do dnia 07.08.2017 r.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest analiza i przedstawienie działań możliwych do realizacji, których wdrożenie będzie skutkować zmniejszeniem zużycia energii oraz ograniczeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest podstawowym dokumentem do ubiegania się o fundusze unijne na lata 2014-2020 w działaniach takich jak:
    – termomodernizacje budynków,
    – korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
    – modernizacja infrastruktury drogowej i transportu.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz konsultacji