OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Czermin ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

I. Przedmiot i termin konsultacji
1. Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działającego na terenie Gminy Czermin na temat projektu  programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
2. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego mających swoją siedzibę na terenie Gminy Czermin.
3. Termin konsultacji: od 07.11.2016 r. do 14.11.2016 r.
II. Tryb, zasady i formy konsultacji
1. Konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza konsultacji.
2. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.czermin.wlkp.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Czerminie.
3. Wypełnione formularze dotyczące konsultacji można składać w terminie wskazanym w pkt. I.3 do godz. 15.15 w Biurze Podawczym Urzędu Gminy, przesłać pocztą lub na adres e-mail: promocja@czermin.wlkp.pl
Załączniki:
1.   Projekt programu współpracy na 2017 r.
2.   Formularz konsultacji.

III. Uzasadnienie
Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) roczny program współpracy jest uchwalany po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Konsultacje przeprowadzane są według zasad określonych w uchwale nr XI/51/15 Rady Gminy Czermin z dnia 27.10.2015 roku.

Data zamieszczenia ogłoszenia: 07.11.2016r.