Informacja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotycząca rozporządzenia w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 3227).

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że dn. 11.05.2015 r. zostało wydane rozporządzenie w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2015 r., poz. 3227).

Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie dnia 25.05.2015 r.

Wykaz obszarów znajdujących się w granicach wyznaczonych obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (OSN) w układzie jednostek podziału administracyjnego oraz obrębów geodezyjnych zawiera Załącznik nr 1 do rozporządzenia. Położenie OSN w ujęciu graficznym na tle granic jednostek podziału administracyjnego zostało przedstawione w Załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Zapisy ww. rozporządzenia obowiązują równolegle z zapisami rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dn. 12 lipca 2012 r. w sprawie określenia w regionie wodnym Warty w granicach województwa wielkopolskiego wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotuje źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć(Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2012 r. poz. 3143).

Bezpośredni adres strony internetowej zawierającej ww. rozporządzenie Dyrektora RZGW w Poznaniu jest następujący:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&;book=0&poz=3227