Wójt Gminy w Czerminie  informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza.  W związku z powyższym poszkodowani rolnicy muszą złożyć wniosek o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych.

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Czerminie, pokój nr 3 – referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska w terminie od dnia 2 lipca 2019r. do dnia 19 lipca 2019r.  

We wniosku należy wpisać wszystkie uprawy posiadane na terenie gminy Czermin, również te, które nie uległy uszkodzeniu. Powierzchnia poszczególnych upraw powinna być zgodna z powierzchniami deklarowanymi we wniosku o dopłaty obszarowe, składanym do ARiMR. Minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha.

Rolnicy, którzy hodują zwierzęta przeznaczone na sprzedaż lub sprzedają takie produkty jak: mleko itp., wypełniają oświadczenie o ilości zwierząt.

Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3 referat rolnictwa, budownictwa i ochrony środowiska lub pobrać z tej strony załączniki.

Po otrzymaniu wniosków od rolników komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przystąpi do szacowania szkód i sporządza protokół. Protokół z oszacowania szkód jest podstawą do ubiegania się o pomoc np. w formie kredytu „klęskowego” lub inną formę pomocy, jeżeli zostanie ona uruchomiona przez Rząd.

Zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, obecnie za zagrożone suszą na terenie naszej gminy uznane są zboża jare i ozime. Kolejny komunikat zostanie ogłoszony przez Instytut po 30 czerwca (raporty są ogłaszane co 10 dni). Informujemy, że łąki i pastwiska nie są objęte monitoringiem suszy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Czerminie, tel. 627 416 031 wew.33                                                                                    

 

Z poważaniem

/-/ Wójt Gminy Czermin

mgr Sławomir Spychaj

Załączniki

# Plik Opis Wielkość pliku
1 pdf Wniosek o oszacowanie szkód 2019r. 422 KB
2 pdf Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód 150 KB