Przedmiotem zadania jest „Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice”  która realizowana jest w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, na podstawie umowy dotacji z budżetu państwa zawartej z Wojewodą Wielkopolskim nr 6/18 z dnia
03 lipca 2018r. w kwocie 1 085 519,00zł, stanowiącej do 50% wydatków kwalifikowanych.

"Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice" 

Zadanie jest realizowane w ramach umowy o roboty budowlane nr RB.272.17.2018 z dnia 15 marca 2018r. z Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego  którym jest firma GREGBUD Grzegorz Rybarczyk.

  • Planowany termin rozpoczęcia robót 15 marca 2018r.
  • Planowany termin zakończenia robót 15 lipca 2018r.
  • Wartość robót budowlanych wynosi 2 169 038,33 zł brutto.

"Przebudowa drogi gminnej nr 625027P w miejscowości Broniszewice" 

1. Zakres rzeczowy zadania dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 625027P na odcinku
o długości ok. 994,0m i obejmuje:
a) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
b) roboty odwodnieniowe w tym:
 wymiana istniejących przepustów drogowych z umocnieniem wlotów
i wylotów,
 wydłużenie przepustu rurowego DN 800,
 budowa sieci kanalizacji deszczowej DN 400 wraz z wylotami do rowów melioracyjnych,
 wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej wraz
z wpustami deszczowymi DN 500 i przykanalikami DN 160;
c) roboty drogowe w tym:
 wykonanie ścieżki rowerowej o szerokości 2,15 m o nawierzchni
z bezfazowej kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
 wykonanie chodnika o szerokości 2,15 m o nawierzchni z bezfazowej kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm,
 wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z bezfazowej kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
 wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
o grubości 8 cm,
 wykonanie zjazdów na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego,
 wykonanie utwardzenia pobocza kruszywem łamanym szer. 75cm,
 poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,50 m,
 wzmocnienie nawierzchni istniejącej jezdni,
 wykonanie nawierzchni wiążącej i ścieralnej z masy bitumicznej,
 montaż oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu.