INFORMACJA W ZAKRESIE URZĄDZANIA GIER HAZARDOWYCH

W dniu 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 88).
Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadza zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego modelu rynku gier hazardowych, służące realizacji celu w postaci zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy i ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych.  Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.

W dniu 1 kwietnia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017r. poz. 88).
Przedmiotowa nowelizacja ustawy o grach hazardowych wprowadza zmiany w zakresie obecnie funkcjonującego modelu rynku gier hazardowych, służące realizacji celu w postaci zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony graczy i ograniczenia występowania zjawiska „szarej strefy” w środowisku gier hazardowych.  Osiągnięcie określonych celów ma zapewnić jak najdalej idące zmniejszenie występowania szkodliwych społecznych i ekonomicznych skutków hazardu.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami  urządzanie gier na automatach dozwolone jest wyłącznie w kasynach gry na zasadach i warunkach określonych w zatwierdzonym regulaminie i udzielonej koncesji, a także wynikających z przepisów ustawy (art. 14 ust. 1 ustawy o grach hazardowych) albo w ramach monopolu państwa. Monopol państwa w zakresie gier na automatach poza kasynem gry jest wykonywany w salonach gier na automatach (art. 5 ust. 1c powołanej ustawy). Aby osiągnąć wskazane założenia ww. ustawa m.in. poszerza katalog podmiotów mogących ponieść karę za urządzanie gier hazardowych bez koncesji i zwiększa jej wysokość oraz wprowadza sankcje administracyjne za posiadanie automatów do gier przez nieuprawnione podmioty.

Karze pieniężnej podlega:
a) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia
b) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier
i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa
c) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego;
 d) osoba pełniąca funkcje kierownicze lub wchodząca w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia.

Wysokość kary pieniężnej wynosi 100 tyś. zł od każdego automatu, zaś w przypadku kary pieniężnej wymierzanej osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej urządzających nielegalne gry na automatach wynosi do 100 tyś. zł i jest wymierzana niezależnie od kar pieniężnych wymierzanych przedsiębiorcom urządzającym te gry.