INFORMACJA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie

Uwaga rolnicy i producenci żywności pochodzenia roślinnego, działający na rynku spożywczym oraz realizujący dostawy bezpośrednie żywności do konsumenta finalnego!!!!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie przypomina o obowiązku rejestracji gospodarstw rolnych działających na rynku spożywczym, prowadzących produkcję pierwotną oraz dostawy bezpośrednie żywności pochodzenia roślinnego. Obowiązek ten wynika z przepisów art. 63 ust.1 i 2 pkt 1 i 12 oraz art. 64 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z póź. zm. Uchylanie się od obowiązku rejestracji skutkuje nałożeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 pkt 4 oraz art.104 w/w ustawy. Wysokość kary pieniężnej nałożonej przez WPWIS może być wymierzona do 5.000zł, nie mniej jednak niż 1.000zł.

Rejestracja prowadzona jest w siedzibie PSSE w Pleszewie, ul. Poznańska 30 p. 104, 105 w godz. 7.00 – 15.00; do Wniosku o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy dołączyć zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o wpis można również pobrać ze strony internetowej   www.psse-pleszew.pl

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 625081330 w.43