WÓJT GMINY CZERMIN

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), art. 2a, art. 2b i art. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1362), uchwały Rady Gminy Czermin  Nr XIV/99/08 z dnia 26.06.2008r.  w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.)

O G Ł A S Z A

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących dawny zespół dworsko – parkowo – folwarczny w miejscowości Skrzypnia

I przetarg przeprowadzono dnia 09.04.2020r.
II przetarg przeprowadzono dnia 06.08.2020r.

Przedmiotem przetargu są nieruchomości objęte wykazem opublikowanym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Czerminie, na stronach internetowych www.czermin.wlkp.pl; czermin-wlkp.bip.gov.pl .

Nieruchomości położone w miejscowości Skrzypnia gm. Czermin, pow. pleszewski, woj wielkopolskie, oznaczone jako działki nr:  276/3 ark. mapy 1  o pow. 1,34 ha, księga wieczysta  KZ1P/00023556/2   i nr  276/4 ark. mapy 1 o pow. 2,48 ha , KZ1P/00023665/9.

Działy III i IV KW nr KZ1P/00023556/2 są wolne od wpisów.

W dziale III KW KZ1P/00023665/9 znajduje się ostrzeżenie, że na tej nieruchomości znajduje się zabytek, dział IV jest wolny od wpisów.