Czermin, dnia 24.08.2015r. 

WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Pieruchy, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00001097/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/1 o powierzchni 0,06 ha i działka nr 152/8 o pow. 0,32 ha.

Pełen tekst do pobrania

Szczegółowe warunki do pobrania