Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w miejscowości Wieczyn, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej   nr KZ1P/00023159/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 80 (N)  o powierzchni  0,0800 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.