Wójt Gminy Czermin ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Żbiki, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00016736/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie,  IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/7 (RVI) o powierzchni 0,1504 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.