WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, niezabudowanej położonej  w miejscowości Żbiki, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej   nr KZ1P/00016736/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92/7 o powierzchni 0,2439 ha. Działy III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów.