WÓJT GMINY CZERMIN OGŁASZA I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Żbiki, stanowiącej własność Gminy Czermin, zapisanej w księdze wieczystej nr KZ1P/00016736/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 296/8 (RVI) o powierzchni 0,1504 ha.

Pobierz ogłoszenie o przetargu
Szczegółowe warunki przetargu