Wójt Gminy Czermin na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 118 ze zm.) oraz Uchwały nr XII/59/15 Rady Gminy Czermin z dnia 27.11.2015 roku w sprawie „Programu współpracy Gminy Czermin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku

Treść ogłoszenia

Formularz oferty – wzór

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia