I otwarty konkurs ofert dotyczący realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe w 2019r.