Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Urząd Gminy w Czerminie planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Urzędu Gminy w Czerminie do dnia 02 listopada 2021 r. do godziny 15:00.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

Załącznik nr 7-PPGR-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8-PPGR-oświadczenie składane we własnym imieniu

Zgoda na przetwarzanie danych