Szanowni Mieszkańcy Gminy Czermin. Informacja dotyczy segregacji odpadów komunalnych

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach, przyjętą przez Sejm RP i obowiązującą od 6 września 2019 r.  zostały wprowadzone nowe zasady gospodarowania odpadami, do których jesteśmy zobowiązani się dostosować.

Została wprowadzono kolejna frakcja odpadów – odpady biodegradowalne (trawa, liście, roślinne odpady kuchenne itp.), które można gromadzić również w przydomowych kompostownikach. Osoby, które zadeklarowały posiadanie kompostowników i gromadzą w nich odpady biodegradowalne, zostaną objęte ulgą w opłacie za odpady komunalne. Osoby, które będą wystawiać brązowe worki z odpadami biodegradowalnym do odbioru przez firmę „ZGO-NOVA” – firma wyłoniona w trybie przetargu na odbiór odpadów w Gminie Czermin, takiej ulgi nie otrzymają.

Kolejną wprowadzoną zmianą, jest jednakowa stawka opłaty dla wszystkich mieszkańców niezależnie od ilości zamieszkałych osób w gospodarstwie domowym.

Z wprowadzonej ustawy sejmowej wynika obowiązek segregacji odpadów – odpady muszą być segregowane. W przypadku stwierdzenia przez firmę „ZGO-NOVA” Sp. z.o.o w Witaszyczkach nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych, odpady nie będą odbierane do czasu prawidłowego ich posegregowania. Jeżeli takowa sytuacja będzie się powtarzać, Gmina zobowiązana będzie właścicielowi nieruchomości bądź zarządcy nieruchomości, naliczyć wyższą stawkę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, w wysokości co najmniej dwukrotnej opłaty.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jako Gmina, jesteśmy zobowiązani do ograniczania masy odpadów trafiających na składowisko. Jedynym sposobem na ograniczenie kosztów oraz dostosowanie się do wprowadzonych norm, jest prawidłowa segregacja u źródła czyli w domu. Nie stosowanie się mieszkańców do określonych zasad segregacji odpadów komunalnych i tym samym przekraczanie dopuszczalnego poziomu składowania odpadów zmieszanych na składowisku, spowoduje nałożenie na Gminę kary finansowej, co będzie w przyszłości skutkować podwyżką stawek opłat za gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych .

Biorąc powyższe pod uwagę, ponawiamy apel o dobrą współpracę naszych mieszkańców z firmą ZGO-NOVA oraz Urzędem Gminy w Czerminie, co winno przyczynić się do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, a tym samym osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metalu i odpadów ulegających biodegradacji.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji będzie dotyczył: właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne lub osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotów władających nieruchomością:

–  właściciele nieruchomości  zamieszkałych i inni, którzy do tej pory deklarowali nieselektywny sposób zbiórki odpadów – termin złożenia nowej deklaracji  do 10 lutego 2020 r.

–  osoby, które zadeklarowały zbiórkę odpadów w przydomowym kompostowniku (nie otrzymają brązowych worków – będą objęte ulgą w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi), by spełnić powyższe wymagania należy złożyć deklarację – do 10 lutego 2020 r.

–  na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, a wcześniej nie były segregowane odpady  – termin złożenia nowej deklaracji  do 10 lutego 2020 r.

WAŻNE! Osoby, które złożyły już deklaracje wybierając segregację odpadów  otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie którego będą obowiązani do wnoszenia opłaty w wysokości wskazanej w zawiadomieniu.

                                   Z poważaniem

                                 Wójt Gminy Czermin

                              / – /  Sławomir Spychaj

 

Więcej informacji: https://naszesmieci.mos.gov.pl/jak-segregowac

Edukacja