biblio

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO „KUBUŚ PUCHATEK I PRZYJACIELE”

Konkurs plastyczny związany jest z obchodami 60 rocznicy śmierci Alana Alexandra Milne’a.

  1. ORGANIZATOR :

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Czermin oraz Urząd  Gminy Czermin

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU :

     • 08.02 2016 r. ogłoszenie konkursu

     • do 25.02. 2016 r. dostarczanie prac konkursowych do Biblioteki

     • 02.03. 2016 r. rozwiązanie konkursu

  1. CELE KONKURSU :

     –   zachęcenie dzieci do czytania książek

     –   popularyzacja postaci Alana Alexandra Milne’a

     –   rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej wśród dzieci

     –   popularyzacja Biblioteki w środowisku lokalnym

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

– konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas nauczania początkowego z terenu Gminy Czermin

– każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę, nie będą przyjmowane prace zbiorowe

– prace muszą być wykonane samodzielnie

– technika prac jest dowolna

– do każdej pracy należy dołączyć na odwrocie metryczkę, która ma zawierać:

• imię i nazwisko, wiek, klasanazwę i adres szkoły

• imię i nazwisko rodzica lub nauczyciela uczącego

• nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu

do prac konkursowych muszą być dołączone zgody rodziców odnośnie umieszczenia danych osobowych i publikacji wizerunku dzieci w prasie oraz Internecie.

  1. KOMISJA KONKURSOWA

     Komisję konkursową powoła Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Czermin.

Przy ocenie prac komisja będzie kierować się następującymi kryteriami :

– sposób ujęcia tematu

– walory artystyczne

– oryginalność wykonanej pracy

– własna interpretacja

Komisja przyzna nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz trzy równorzędne wyróżnienia.