Oferta inwestycyjna Działki nr 296/7 i 296/8 (ark. m. 1) położone w miejscowości Żbiki (obręb Żbiki).

Powierzchnia: 0,1504 ha, 0,1504 ha.

Przeznaczenie: W aktualnie obowiązującym PLANIE Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czermin zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czermin z dnia 9 marca 2004r. NR XIV/82/2004, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 94, poz. 1895 z dnia 22 czerwca 2004 roku, w/w działki oznaczone są symbolem 11.75 MNU, UHR – tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących, tereny usług handlu i rzemiosła:

Oferta inwestycyjna

Działki nr 296/7 i 296/8 (ark. m. 1) położone w miejscowości Żbiki (obręb Żbiki).

Powierzchnia: 0,1504 ha, 0,1504 ha.

Przeznaczenie: W aktualnie obowiązującym PLANIE Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czermin zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Czermin z dnia 9 marca 2004r. NR XIV/82/2004, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 94, poz. 1895 z dnia 22 czerwca 2004 roku, w/w działki oznaczone są symbolem 11.75 MNU, UHR – tereny mieszkalnictwa i usług towarzyszących, tereny usług handlu i rzemiosła:

 1. 1)Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym, zabudowa towarzysząca
  o funkcji gospodarczej, garaże,
 2. 2)Przeznaczenie uzupełniające: usługi handlu, rzemiosła i niematerialne – wbudowane i w budynkach wolnostojących,
 3. 3)Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. 1.Powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 25 %.
  2. 2.Intensywność zabudowy działki: wskaźnik intensywności maks. = 0,6
  3. 3.Maksymalna wysokość zabudowy: budynki mieszkalne – 3 kondygnacje w tym ostatnia kondygnacja jako poddasze, zabudowa towarzysząca – maks. 2 kondygnacje.
  4. 4.Podstawowe wielkości działki budowlanej: min. powierzchnia – 1500 m2, min. długość frontu – 30 m, szerokość drogi ( lub dróg ) dojazdowej w liniach rozgraniczających – min.10m.
  5. 5.Przekrycie budynków: dachy o kącie nachylenia od 35°
  6. 6.Dostępność komunikacyjna: z istniejącej drogi gminnej o. symb. „14 KDL”
  7. 7.Garażowanie i parkowanie pojazdów: garażowanie w dobudowanych lub wolnostojących garażach na terenie własnej działki, parkowanie pojazdów własnych na terenie działki.
  8. 8.Linie zabudowy: nieprzekraczalne w odległości 10 m od najbliższej krawędzi jezdni drogi – dla wszelkich obiektów budowlanych,
  9. 9.Infrastruktura techniczna:

a/ prowadzenie gospodarki ściekowej według zasad ustalonych w § 11 ust.2 i 3 tj. :

 • §.11 Ustala się następujące warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony wód otwartych:

2. Zakaz odprowadzania ścieków bytowych do wód otwartych, cieków, rowów i urządzeń melioracji szczegółowej.

3. Gromadzenie ścieków sanitarnych i indywidualnych w bezodpływowych, szczelnych zbiornikach zbudowanych na własnym terenie i wywożenie ich przez wyspecjalizowaną firmę do czasu zbudowania kanalizacji umożliwiającej ich odprowadzenie.

 

 • oraz § 12 ust. 3, tj:
 • §. 12 Ustala się następujące warunki korzystania ze środowiska przyrodniczego w zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:

3. Dopuszczalność odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych i sanitarnych do gruntu jeżeli zostaną spełnione warunki:

1/ sprecyzowane w projekcie technologii oczyszczania i odprowadzania ścieków, uwzględniającym:

a/ istniejące warunki hydrogeologiczne,

b/ warunki techniczne i inne określone przepisami szczególnymi i odrębnymi,

c/ niedopuszczalność wykorzystania do tego celu istniejącej sieci drenarskiej.

2/ zlecenie na koszt inwestora wykonania projektu technologii oczyszczania i odprowadzania ścieków,
o którym mowa w pkt. 1 i jego zatwierdzenie łącznie z projektem budowlanym.

b/ podłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej na zasadach ustalonych w § 17-19.tj.:

 • §. 17 W zakresie użytkowania energii elektrycznej ustala się – jako ogólna zasadę – zasilanie odbiorców
  z istniejącej sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.
 • §. 18 W zakresie użytkowania wody do celów bytowych ustala się – jako ogólna zasadę – przyłączenia nowych obiektów budowlanych do istniejących wodociągów gminnych.
 • §. 19 W zakresie telekomunikacji przewodowej ustala się – jako ogólną zasadę – przyłączenie abonentów do istniejącej sieci telefonicznej.

Stan prawny: własność Gminy Czermin

Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony

Kontakt: tel. 062/ 7416 – 031

zbiki